Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Spille i Holmen IF

I Holmen er vi opptatt av å kunne tilby en fotballarena for alle som ønsker et fotballtilbud. Gode fasiliteter og tilpasset treningsmengde- og innhold har vi fokus på. Fotballtilbudet organiseres gjennom de ulike segmentene vi opererer med. Henholdsvis akademiet, barnefotball, jentefotball, elitefotball, breddefotball og seniorfotball.

Holmenakademiet:
Holmenakademiet er et fotballtilbud for gutter og jenter i alderen 6-12 år. Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten. Det er et ekstratilbud for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine. På akademiet står ferdighetsutvikling i sentrum. Det forventes at spillerne som deltar, har dette fokuset, og det legges til rette for å gi hver enkelt deltager best mulig utvikling. Spillerne deles før hver trening i grupper for å gi alle riktig blanding av mestring og utfordringer. Mer informasjon om akademiet finner du på våre hjemmesider.

Barnefotballen:
De aller yngste – 5- og 6-åringene gis et kostnadsfritt tilbud gjennom det tilbudet vi omtaler som Mini Micro. Dette er barnas første møte med en organisert fotballhverdag. Tilbudet gis gjennom hele høysesongen; søndagmorgen i april, mai, juni, august, september og oktober. Målet med aktiviteten er at barna i en tidlig modningsfase skal ha anledning til å bli kjent med fotballen og dens egenskaper. I tillegg til dette er hensikten at barna allerede fra første spark opplever glede, mestring og utvikling underveis i det halve året de deltar på Mini Micro-tilbudet.

På vårparten hvert eneste år innrulleres de daværende 1.klassinger i Microfotballen. Microfotballen er etter hvert blitt et meget attraktivt tilbud med lange tradisjoner i Holmen IF. Som en direkte konsekvens av at NFF Oslo tidligere ikke tilbød seriespill til 7-åringene, etablerte Holmen IF et tilbud, der man inviterte de omkringliggende naboklubber til et seriespill. Ved tilbudets spede start ble samtlige kamper spilt på Holmen Idrettspark. I takt med økt etterspørsel og anleggsutvikling i kommunen spilles nå Microserien hver eneste uke fra april – september på arenaer rundt forbi i hele Asker kommune. Ved rekruttering av nytt årskull inviteres hver vinter samtlige interesserte foresatte til et informasjonsmøte på Holmen Idrettspark, hvor rutiner, regler og påmelding til aktiviteten gjøres. I samråd med klubb defineres lagsenhetene og treningstider settes. Holmen IF utarbeider kampoppsettet basert på hvor mange unike lagsenheter som etableres i de ulike klubbene. For å sikre flest mulig ballinvolveringer i kampsituasjon pr. spiller, spilles det 3er-fotball uten målvakt (på småmål). Treningene består av ballek der målet for hver trening er at flest mulige ballberøringer pr. spiller. Vår erfaring er at desto flere touch på ball – desto mer engasjement og entusiasme utviser barna.

Påfølgende sesong i etterkant av Microfotballen inngår laget i seriesystemet administrert av NFF Oslo. I aldersgruppen 8-9 spilles det 5er-fotball. Det vil si, 5 spillere pr. lag, inkludert målvakt. De ulike trinnene tildeles treningstider av klubben i forbindelse med påsken. All fotballtrening foregår på en av de to kunstgressbanene på Holmen Idrettspark. 5er-kampene spilles på gressbanen.

I aldersgruppen 10-11 år, spilles det 7er-fotball. NFF Oslo tilbyr også 5er-fotball som spillform i denne aldersgruppen. Aktiviteten opprettholdes i henhold til de prinsippene som barna er blitt kjent med gjennom sine aktive år i barnefotballen.

I aldersgruppen 12 år, spilles det 9er-fotball. NFF Oslo tilbyr også 7er-fotball som spillform i denne aldersgruppen.

Treningsmengden varierer mellom 1-3 treninger, avhengig av trinnets ønske. Trinnene kan søke om treningstid vinterhalvåret på Holmen Idrettspark. Da må de trene enten lørdag eller søndag, hvorpå lagene blir fakturert vinterleie for oppvarming og måking av banen. Klubben tildeles også et knippe gymsaltider fra kommunen. Gymsaltidene vinterhalvåret tildeles basert på ansiennitetsprinsippet. Det vil si at de eldste trinnene prioriteres, men det fordrer selvsagt at det søkes om gymsaltider fra laget.   

All fotballaktivitet i barnefotballen ledes av foresatte i frivillige nøkkelfunksjoner. Samtlige trinn oppfordres til å rekruttere henholdsvis:

 • Trenere
 • Lagledere / Oppmenn
 • Kasserer
 • Dommeransvarlig
 • Dugnadsansvarlig
 • Cupansvarlig

Erfaringen tilsier at jo flere som lar seg engasjere i et verv – desto mer vellykket blir tilbudet som vi sammen skaper for barna. Litt innsats fordelt på mange er definitivt å foretrekke fremfor mye jobb på få. Laglederne til hvert lag er klubbens kontaktpunkt og de personene som klubben har jevnlig dialog med gjennom en hel sesong for å sikre best mulig gjennomføring og tilbud til barna.

Ungdomsfotballen:
Hver eneste høst rekrutteres et nytt trinn over i ungdomsfotballen. Det kommende 13-årstrinnet sin sesong iverksettes i november. I forkant av dette er det blitt avholdt informasjonsmøter for å tydeliggjøre de endringene i organiseringen av fotballaktiviteten som barna og foresatte etter hvert skal bli kjent med. I ungdomsfotballen så har klubben til intensjon at barna skal ha anledning til å trene så mye de ønsker – inntil 3-4 treninger ukentlig. Klubben skaffer nå til veie, og ansetter trenerløsninger som overtar det sportslig rettede hovedansvaret. Gjennom de første treningene i november vil trenerne bli kjent med spillerne – før det etableres treningsgrupper basert på spillernes daværende ferdigheter. Dette for å sikre så homogene treningsgrupper som mulig – for å sikre spillerne sitt treningsutbytte. Holmen IF er ikke i besittelse av egenskaper som tilsier at de vet hvilke spillere som kommer til å bli gode fotballspillere i voksen alder. Men trenerne er i besittelse av tilstrekkelig erfaring som gjør at de kan sette sammen homogene treningsgrupper. Treningsgrupper satt sammen av spillere med forholdsvis tilsvarende ferdigheter sikrer alle spillerne tilstrekkelige utfordringer og mestringsopplevelser underveis i trenings- og kampaktivitet. Summen de opplevde utfordringene og mestringsopplevelsene sikrer naturlig utvikling hos spilleren. Underveis i ungdomsfotballen vil spillerne oppleve at det forekommer endringer i treningsgruppene i takt med enkeltspillerne sin individuelle utvikling. Dette er klubbstyrt. Gjennom det første året i ungdomsfotballen vil trinnet trene samtidig gjennom sesongen. Dette for å skape bånd og tilhørighet på tvers av trinnet. Antall foretrukne fotballaktiviteter gjennom året er frivillig, men interessenivå påvirker ofte hvilken treningsgruppe man havner i.

Vi ønsker å sikre spillerne mest mulig spilletid. Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig.

I etterkant av 16-årssesongen skal spillerne tilbys et juniortilbud. Juniorfotballen er sammensatte årstrinn av spillere primært 17, 18 og 19 år gamle.

Spillform:
13: 9er
14: 11er
15: 11er
16: 11er
19: 11er

Overordnet mål for klubben er at så mange spillere som mulig spiller aktivt fotball utover videregående skolegang. Klubben legger til rette for at man skal kunne stimulere sin interesse og ferdigheter så langt det lar seg gjøre. Vi ønsker å utvikle spillere som i fremtiden vil prege norsk toppfotball, samtidig som vi er opptatt av egenrekruttering til klubbens seniorsatsning på både herre- og kvinnesiden.

Spillere som utviser et ekstravagant holdnings- og ferdighetsnivå skal tilbys utfordringer utover egen aldersklasse. Dette synliggjøres gjennom hospitering. Hospitering er et individuelt tiltak for de spillerne med spesielt gode fotballferdigheter på hvert alderstrinn. Hospiteringen er et virkemiddel som skal bidra til å gi spillerne utfordringer på eget nivå, slik at de kan utøve fotballaktiviteten i sitt nærmiljø – uten at det skal gå på bekostning av ferdighetsutviklingen. Sportssjef er øverste ansvarlig for å sikre disse spillerne sin utvikling.

Kostnader:
For å spille fotball for Holmen IF må man være medlem av klubben. Medlemskontingenten vedtas hvert år på årsmøtet til hovedforeningen. I tillegg til medlemskontingenten kreves det hver sesong inn treningsavgift fra hver enkelt spiller. Inkludert i treningsavgiften er:

 • Forsikring
 • Hjemmedrakt og spillershorts
 • Banedrift sommer
 • Vedlikehold fellesutstyr og fellesområder
 • Lags- og treningsmateriell
 • Seriepåmelding
 • Dommerutgifter seriespill
 • Kursin av trenere

Treningsavgiften er klubbens viktigste inntektskilde for å opprettholde ønsket aktivitetsmengde og drift av klubben, samt drift av Holmen Idrettspark. Avgiften vedtas hvert år på fotballgruppens årsmøte.

Vintertrening på Holmen Idrettspark krever leie av banen. For å sikre vinterdrift blir hvert lag fakturert vinterleie (20 uker). Denne kosten er hvert lag selv ansvarlig for å drive inn og betale klubben.

Lagene kan selv påføres ytterligere kostnader etter egne ønsker/behov – så sant dette avklares med klubbens ledelse.

Fond:
I 2020 ble det opprettet et fond for vanskeligstilte. Det er mange barn og unge i vårt område som ikke kan delta på ordinær fotballaktivitet fordi familien er hardt presset økonomisk. Gjennom vår visjon og verdiarbeid skal alle som ønsker å spille fotball i Holmen IF ha muligheten til dette. Fondet gjør at enda flere nå har muligheten til å delta i aktivitet, det være seg, trening, kamp og deltagelse ved ulike turneringer. 

Vanskeligstilte oppfordres til å sende en søknad om støtte til fotballstyret@holmenif.no

Holmen IF Fotball la i 2020 på 100 kr ekstra, som en frivillig sum, på treningsavgiften som sendes til våre medlemmer. Dette er øremerket til fondet. Det jobbes også kontinuerlig med samarbeidspartnere til fondet. 

Forsikring:
Alle fotballspillere i Holmen er forsikret under NFFs "Grunnforsikring". Hvilke ytelser denne gir i de enkelte behandlingssituasjoner fremgår av:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Alle spillere kan selv tegne "Tilleggsforsikring" dersom de ønsker dette. Prisene fremgår av https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/fotball-priser/#Toppen og dekningen for slike fremgår av høyre kolonne på undersiden for Ytelser. 

Det er viktig å huske kravene til riktig fremgangsmåte for å beholde forsikringsdekningen. Alle viktigst er å kontakte Idrettens Skadetelefon – 02033 - straks en skade inntreffer. Der får man henvisning på hvor man skal henvende seg for å få behandling dekket av forsikringen.

Dugnad:
Spiller man fotball i Holmen IF kan man forvente krav om deltakelse på minimum en dugnad i året. Dette er klubbens nestviktigste inntektskilde for å dekke løpende driftskostnader.

Ved spørsmål eller ønske om innmelding – ta kontakt med daglig leder, Espen Johansen – espen@holmenif.no

Samarbeidspartnere

 

If.jpg

Holmensenter.jpg

Jobzone.jpg

AdpointUnisport.jpg

Adpoint.jpg

Lilleberg.jpg

Modulvegger.jpg

Privatmegleren.jpg

Lagerboden.jpg

Dekkmesteren.jpg

Foodoccasion.jpg

Nike.jpg

Klubbpro.png