Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Årsmøte

Innkalling:
Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel. Innkallingen skal skje på bestemte måter; Enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til den adressen/epostadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. 

Sakliste og saksdokumenter:
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter skal være gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Idrettslaget kan velge hvordan laget ønsker å gjøre dokumentene tilgjengelige for medlemmene. Dette kan f.eks. skje ved at dokumentene sendes til alle medlemmene i post/epost eller at dokumentene kopieres opp og legges tilgjengelig hos idrettslaget (f.eks. hos idrettslagets administrasjon). Det mest praktiske er imidlertid at idrettslaget gjør dokumentene tilgjengelige på lagets egen hjemmeside. I så fall må idrettslaget informere om dette allerede i innkallingen. På grunn av personvernet er det ikke alle dokumenter som bør legges ut på hjemmesiden. Idrettslaget kan kontakte idrettskretsen for bistand. Dersom dokumentene legges ut på idrettslagets hjemmeside, må det skje på en måte som gjør det enkelt for medlemmene å finne frem til dokumentene. Det anbefales at det i innkallingen er lenket direkte til siden der dokumentene vil bli lagt ut. 

Gjennomføring av årsmøtet:
Merk at habilitetsbestemmelsene ikke gjelder på årsmøtet, jf. lovnormen § 9 (8).  

Godkjenning av de stemmeberettigede:
Her må det stå hvor mange med stemmerett som var tilstede ved starten av årsmøtet. Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6.

Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden:
Her må det stå om innkallingen til årsmøtet godkjennes, og om saklisten godkjennes. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten. Se forøvrig lovnormen § 13 om krav til innkalling, vedtaksførhet osv. Forretningsorden sier noe om hvordan årsmøtet skal styres, hvor lang taletid man har og hvordan forslag skal legges frem.

Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen:
Styret fremmer forslag til dirigent, referent og to medlemmer som skal underskrive protokollen. Verken dirigent eller referent behøver å være medlem av idrettslaget. 

Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger:
Dersom idrettslaget har grupper, skal disse inngå i idrettslagets årsberetning. Det er hovedstyrets ansvar å sørge for at alle gruppene utarbeider årsberetninger. 

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand:
Hele idrettslagets regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles. Valgt revisors beretning skal også legges frem, og evt. kontrollkomiteens beretning, dersom idrettslaget har en kontrollkomité. 

Behandle forslag og saker:
Innunder dette punktet hører saker som styret selv vil fremme, eller som er meldt inn til styret før fristen (to uker før årsmøtet) og som har blitt satt opp på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Det er også mulighet for å sette nye saker på saklisten i forbindelse med godkjenning av saklisten, men det krever 2/3 flertall, jf. ovenfor under punktet om godkjenning av saklisten. Der saken fremmes av styret, lager styret et forslag til vedtak. For innkomne forslag lager styret en innstilling til forslaget, dvs. om styret støtter forslaget eller ikke. Dersom det foreligger forslag om endring av idrettslagets lov, bør disse samles og behandles etter hverandre. Husk at endring i loven krever 2/3 flertall. 

Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt il å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet:
Styret fremlegger forslag til kontingentsatser for idrettslagets medlemmer. Kontingenten må være på minst kr 100,- per medlem per år. Dette ble vedtatt på Idrettstinget i 2015. Det er anledning til å vedta rabatterte ordninger, men disse kan ikke være på mindre enn kr 100 per medlem per år. Det er anledning til å vedta at æresmedlemmer er unntatt fra plikten til å betale kontingent. Det tilligger årsmøtet å vedta treningsavgift, men for fleridrettslag med gruppestyrer kan det være praktisk å i stedet gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgiften for gruppens aktivitet.

Vedta idrettslagets budsjett:
Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se forøvrig lovnormen § 12 vedrørende budsjett.

Behandle idrettslagets organisasjonsplan:
Intern organisering av idrettslaget skal ikke legges inn i idrettslagets lov, men i organisasjonsplanen. Under dette punktet behandles blant annet hvilke undergrupper idrettslaget skal ha. Idrettslagets interne organisasjon, lovfestede organer og andre interne organer behandles her. (Eks: anleggsutvalg, foreldregruppe, idrettsskoleutvalg). Det er styret som legger frem forslag til organisasjonsplan.

Valg:
Se lovnormen § 16 om stemmegivning, gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. Det kan gjerne oppgis at de ulike er valgt for en periode fram til neste årsmøte eller for den tid som loven fastsetter. Det er valgkomiteen som innstiller på alle årsmøtevalgte tillitsverv, med unntak av verv til valgkomiteen selv. Kun de idrettslag som følger NIFs regnskap og revisjonsbestemmelser skal velge revisorer etter innstilling fra valgkomiteen. Det skal foretas valg av to revisorer. Øvrige idrettslag skal fatte vedtak om hvem som skal engasjeres som statsautorisert/registrert revisor. Årsmøtet kan vedta hvem som skal representere idrettslaget på ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til. Alternativt kan årsmøtet gi styret fullmakt til å oppnevne representanter. 

Protokoll:
De to referentene utarbeider en ferdig protokoll som signeres av de to personene årsmøtet har valgt ut til å signere på protokollen. Protokollen bør deretter sendes til styret som tar protokollen til etterretning og sørger for at den blir publisert på idrettslagets nettside evt. offentliggjort på annen måte. En årsmøteprotokoll er ikke et referat fra årsmøtet, og skal ikke inneholde sitater fra personer som taler til årsmøtet. Dersom styret legger ut protokollen på hjemmesiden, må styret sørge for at den ikke inneholder noe som kan være krenkende eller i strid med personvernet.