Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Micro

Micro.jpg

Generelt
Primærskolene klubben rekrutterer spillere fra er henholdsvis Mellom Nes, Hofstad og Steinerskolen. Treningsgruppene er kjønnsdelt - og trener uavhengig av hverandre. Hovedprioriteringen i aldersklassen er å tilstrebe mest mulig spilletid og jevnest mulige lag. Primært er det ikke ønskelig å vinne eller å tape kamper med store sifre. Treningsarbeidet skal fokusere på lek med ball for å utvikle basisferdigheter, teknikk og koordinasjon, med dette kommer trygghet og mestring som igjen vil gi trivsel. Videre skal det være fokus på gode holdninger og Fair Play–prinsippet.

I microfotballen bør det være 1 trener per 5 barn. Videre er det viktig å få involvert så mange foreldre som mulig i støtteapparatet rundt barna. Dette vil i seg selv bidra til et kjent og trygt miljø for spillerne.

Treningsmengden er 1-2 ganger pr uke og spillformat i aldersklassen er 3er. Taktiske vurderinger skal være fraværende ved uttak til kamp, alle er like viktige.

Hver trening skal tilstrebe så mange ballberøringer per spiller som mulig. Det er derfor et klart mål at all trening i treningstiden, skjer med ball. Det skal ikke forekomme styrke- og utholdenhetsøvelser på treningene.

Trenerne i Microfotballen skal ha fokus på følgende:

Ferdigheter%206-7%20%E5r.JPG

Alder Karakteristikker og kjennetegn

7

- Jevn og harmonisk vekst
- Selvkritikk og lærevillighet øker
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
- Er lette å lede og påvirke
- God utvikling av finmotorikken
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger
- Opptatt av regler og rettferdighet
- Kreativitet utvikles
- Stort vitebegjær
- Svak evne til å reflektere over muntlige tilbakemeldinger

Alder: 7
Microfotballen er for de aller yngste barna som går i første-klasse. Vi opererer med kjønnsdelte lagsenheter og treningsgrupper, da vi opplever at dette fører til bedre og økt rekruttering av jenter til fotballen. 

Treningene består av ballek der de lærer å bli glad i å spille fotball. Fotballkretsen tilbyr egen serie for disse lagene, men Holmen IF har gjennom flere år vært pilot i et lokalt samarbeid med klubber i nærområdet og setter opp en serie for dem slik at de kan få spilt kamper mot andre jevnaldrende på lokal grunn. Kampresultater registreres ikke og resultattabell blir ikke laget. 
 
Kampformat: 3er 
Maks. antall pr. lagsenhet: 6
Seriespill: Microserien

Turneringer
Samtlige lag oppfordres av klubben til å delta på 1 turneringer i helg - underveis i sesonggjennomføringen. Våre lag i microfotballen får ikke anledning til turneringsdeltakelse i utlandet.

Hvert lag får refundert påmeldingsavgiften for 1 turnering pr. sesong pr. lag ved innsending av bilag.

Laguttak-/ rollefordeling
Spilleren skal ikke bli satt i kun en posisjon, men skal få prøvd seg på flest mulige plasser. Treneren må presisere at hver posisjon på banen er like viktig.

I microfotballen er ingen viktigere enn andre. I utgangspunktet skal alle få like mye spilletid, forutsatt at man ikke har stort treningsfravær. Trenerne skal her bruke skjønn. Taktiske vurderinger i den hensikt å vinne kamper, skal være fraværende.

Det skal være jevnbyrdige lag.

Spillestil
I microfotballen skal ikke spillestil ha stor betydning for treningsarbeidet. Fokuser på:

 • Spille seg ut fra målspark og innspill
 • Alltid prøve å treffe medspiller med en pasning
 • Gi ros er alltid viktig.
 • Alle skal spille til alle

Krav til spillere

 • Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre
 • Gi beskjed til trener/lagleder dersom du ikke kan komme (trening og kamp)
 • Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede
 • Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid
 • Øv gjerne på de tingene som treneren mener du må forbedre deg på.
 • Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere
 • Innrett deg etter fellesskapets regler
 • Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det
 • Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling
 • Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper
 • Møt forberedt også med tanke på utstyr (vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc.)
 • På trening og kamp gjelder følgende enkle regler:
  - Når trener eller lagleder snakker skal alle være stille
  - Vi er et lag og vi skal hjelpe hverandre
  - Det er lov å gjøre feil
  - Det er ikke lov å banne!
  - Før, under og etter kampen skal vi oppføre oss ordentlig mot medspillere, motspillere, dommer og tilskuere (Dette gjelder også for foreldrene)

Trenere
Trenere i microfotballen rekrutteres fra foreldregruppen. Trenerne skal følges opp av klubbens barnefotballsjef og på anmodning rapportere til barnefotballsjefen. Ved rekruttering skal treneren kunne fremvise politiattest.

Oppgaver:

 • Gjennomføre treninger etter omfang og retningslinjer i Sportsplanen
 • Treneren skal sette seg inn i og følge retningslinjene som er gitt i Sportsplanen
 • Ta vare på klubbens utstyr i samarbeid med lagleder
 • Trenerne plikter å møte i klubbens trenerforum for barnefotballen 
 • Trenere rapporterer til og diskuterer sportslige forhold med barnefotballsjef

Kompetanse:
Som trener i klubben er det en forventing om minimum av formell kompetanse. Dersom man ikke har det da man blir rekruttert som trener, legger klubben til rette for deltakelse på trenerkurs. Kravet til minimumskompetanse som trener i microfotballen, er delkurs 1 - NFF Grasrottreneren. Videre legger klubben tilrette for utdannede tiltak både internt og eksternt.

Treneren skal gjøre seg kjent med og utføre sine oppgaver i samsvar med:

Krav til trener:

 • Planlegg alle treninger på forhånd og møt opp i god tid
 • Unngå dødtid, venting og kø
 • Vis alltid hvordan øvelser skal utføres
 • Forsøk i størst mulig grad å utvikle deg selv via kurs og utdanning
 • Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets og egne resultater enn treneren selv 
 • Kjenn dine sterke og svake sider, innse feil og dyrk samarbeidet 
 • Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle tør å mene og å tale fritt
 • Samarbeid og uenighet hører sammen 
 • Let etter mulighet for samarbeid, jo flere i støtteapparatet jo bedre
 • Skap forståelse for medansvar mht. utstyr, sportslige resultater, egenutvikling, treningsutbytte, plikter etc. 
 • Treneren forplikter seg til å lære og følge retningslinjene som er gitt i Sportsplanen

Faktorer som er avgjørende for at treneren skal trives med sin rolle:

 • Trives med barn rundt deg
 • Være positiv - ros fungerer bedre enn ris
 • Vær tydelig og oppmuntre, motivere og rettlede alle spillerne
 • Ta deg tid til å lytte og snakke med spillerne
 • Møt presis og godt forberedt til trening
 • Sørg for høy aktivitet på treningen - unngå kødannelser
 • Vær bestemt og rettferdig
 • Vær et forbilde - eksempelets makt er stor 
 • OBS! Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv