Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Barnefotball

Barnefotball.jpg

Generelt
Lagene i barnefotball deles inn etter geografi. Klubbens nærliggende skoler er utgangspunktet for inndelingen av treningsgrupper/lag. Primærskolene klubben rekrutterer spillere fra er henholdsvis Mellom Nes, Hofstad og Steinerskolen. Hovedprioriteringen i aldersklassene er å tilstrebe mest mulig spilletid og jevnest mulige lag. Primært er det ikke ønskelig å vinne eller å tape kamper med store sifre. Treningsarbeidet skal fokusere på å utvikle basisferdigheter, teknikk og koordinasjon, samt holdninger. I aldersgruppen 6-9 år er treningsmengde normalt 1-2 ganger pr uke. Taktiske vurderinger skal være fraværende ved uttak til kamp, alle er like viktige. Etter hvert kan en begynne å øke treningstilbudet til de mest treningsvillige som har nødvendige ferdigheter. Fra aldersgruppen 9 år streber klubben etter å gi ekstratilbud til de mest ivrige spillerne. 

For alle aldersklasser i barnefotballen gjelder det at man i en hver trening skal tilstrebe så mange ballberøringer per spiller som mulig. Det er derfor et klart mål at all trening i treningstiden, skjer med ball.

Trenerne i barnefotballen skal sette fokus på:

 • Pasnings-, mottaks-, medtaks- og avslutningsferdigheter med hovedfokus på spillerens 1. berøring.
 • Utvikle bevegelsesmønster til hver enkelt spiller, gjennom frekvenstrening
 • Opparbeide generelle basisferdigheter gjennom teknisk trening
 • Øke treningsmengden gradvis. Unge gutter og jenter  tåler ofte hardere belastning enn voksne tror, men vær våken for slitasje, og gi spillerne nødvendig hvile.
 • Øke bevisstgjøringen av samhandling, f. eks. pasning i forhold til bevegelse, i de eldste klassene i barnefotballen.

I de eldste klassene i barnefotballen kan en begynne å øke bevisstheten i forhold til taktiske valg. Fokus på 1. berøringen. Gjør spilleren oppmerksom på hvor viktig det er å velge riktig når de mottar ballen (direkte skudd, mottak og legge til rette eller direkte pasning osv.)

Alder Karakteristikker og kjennetegn

8

- Jevn og harmonisk vekst
- Selvkritikk og lærevillighet øker
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
- Er lette å lede og påvirke
- God utvikling av finmotorikken
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger
- Opptatt av regler og rettferdighet
- Kreativitet utvikles
- Stort vitebegjær
- Svak evne til å reflektere over muntlige tilbakemeldinger

9

- Jevn og harmonisk vekst
- Selvkritikk og lærevillighet øker
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
- Er lette å lede og påvirke
- God utvikling av finmotorikken
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger
- Opptatt av regler og rettferdighet
- Kreativitet utvikles
- Stort vitebegjær
- Svak evne til å reflektere over muntlige tilbakemeldinger

10

- Jevn og harmonisk vekst
- Selvkritikk og lærevillighet øker
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
- Er lette å lede og påvirke
- God utvikling av finmotorikken
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger
- Opptatt av regler og rettferdighet
- Kreativitet utvikles
- Stort vitebegjær
- Svak evne til å reflektere over muntlige tilbakemeldinger

11

- Jevn og harmonisk vekst 
- Selvkritikk og lærevillighet øker 
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter 
- Er lette å lede og påvirke 
- God utvikling av finmotorikken 
- Noen har kraftig lengdevekst 
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger 
- Kan ta i mot verbal instruksjon 
- Opptatt av regler og rettferdighet 
- Kreativitet utvikles

12

- Jevn og harmonisk vekst 
- Selvkritikk og lærevillighet øker 
- Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter 
- Er lette å lede og påvirke 
- God utvikling av finmotorikken 
- Noen har kraftig lengdevekst 
- Gunstig alder for påvirkning av holdninger 
- Kan ta i mot verbal instruksjon 
- Opptatt av regler og rettferdighet 
- Kreativitet utvikles

Alder: 8 - 10 år
Dette er fortsatt ballek, men treningene inneholder mer og mer innhold, tilpasset spillerens utviklingstrapp. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. På disse trinnene er lagene ikke delt inn i ferdighetsnivåer. Tverrsnittet av gruppene ferdighetsmessig er avgjørende for hvilket nivå laget meldes opp til i seriespill. Kampresultater registreres ikke og resultattabell blir ikke laget. Klubben anbefaler kjønnsdelte lag for disse aldersgruppene. Avhengig av behovet, setter kretsen opp egne seriespill for rene jentelag.

Seriespill:
A - øvet
B - middels øvet
C - mindre øvet

Kampformat: 5er
Maks. antall pr. lagsenhet: 8
Antall treninger ukentlig: 1-2

Alder: 11 år
Dette er organisert fotballaktivitet for gutter og jenter. Aktiviteten er kjønnsdelt. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. På dette trinnet er lagene ikke delt inn i ferdighetsnivåer. Tverrsnittet av gruppen ferdighetsmessig er avgjørende for hvilket nivå laget meldes opp til i seriespill.

Seriespill:
A - øvet
B - middels øvet
C - mindre øvet

Kampformat: 7er
Maks. antall pr. lagsenhet: 10
Antall treninger ukentlig: 2

Alder: 12 år
Dette er organisert fotballaktivitet for gutter og jenter. Aktiviteten er kjønnsdelt. Fotballkretsen setter opp kamper mot andre lokale lag. På dette trinnet er lagene delt inn i ferdighetsnivåer. Ferdighetsnivåene på gruppene innad på trinnet er avgjørende for hvilket nivå laget meldes opp til i seriespill.

Seriespill:
1.divisjon - øvet
2.divisjon - middels øvet
3.divisjon - mindre øvet

Kampformat: 9er 
Maks. antall pr. lagsenhet: 15
Antall treninger ukentlig: 2

Turneringer
Samtlige lag oppfordres av klubben til å delta på 2 turneringer i helg - underveis i sesonggjennomføringen. Våre lag i barnefotballen får ikke anledning til turneringsdeltakelse i utlandet.

Hvert lag får refundert påmeldingsavgiften for 1 turnering pr. sesong pr. lag ved innsending av bilag.  

Treningsaktivitet
I all treningsaktivitet skal ballen være sentral underveis i gjennomføring av øvelsene.

Oppvarming;
Øvelser på oppvarming skal skje med ball og kan være for eksempel: Sjonglering, føringer, vendinger og finter.

Enkel ferdighetstrening;
Trening av pasningsferdighet, mottak og føring av ballen.

Spilløvelser;
Spill i små grupper på små flater. Grupper fra 2v2 til 5v5.

Avslutningsøvelser;
La alle som vil, prøve seg som keeper. Her er det viktig at ikke spillerne står i kø. Del gruppene opp slik at ventetiden blir kortest mulig.

Laguttak-/ rollefordeling
Spilleren skal ikke bli satt i kun en posisjon, men skal i løpet av de første årene (6-12 år) få prøvd seg på flest mulige plasser. Treneren må presisere at hver posisjon på banen er like viktig. Treneren må bevisstgjøre spillerne på hvor viktige keeper og forsvarsspillere er for laget.

I barnefotballen er ingen viktigere enn andre. I utgangspunktet skal alle få like mye spilletid, forutsatt at man ikke har stort treningsfravær. Trenerne skal her bruke skjønn. Taktiske vurderinger i den hensikt å vinne kamper, skal være fraværende. I alderen 10-12 år bør begrepet konkurranse innføres. Dette gjøres ved å klargjøre at treningsoppmøte og innsats blir belønnet.

Spillestil
I barnefotballen skal ikke spillestil ha stor betydning for treningsarbeidet. Fokuser på:

 • Spille seg ut fra keeper
 • Alltid prøve å treffe medspiller med en pasning
 • Gi ros er alltid viktig.
 • Alle skal spille til alle. 

Vi ønsker at våre lag skal fremstå ballbesittende og vi ønsker ikke ensidige utspark fra keeper og lange pasninger mot raske spisser.

NB! Fotball skal spilles, ikke sparkes.

Krav til spillerne

 • Delta på alle treninger som er planlagt  så langt det lar seg gjøre
 • Gi beskjed til trener/lagleder dersom du ikke kan komme (trening og kamp)
 • Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede
 • Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid
 • Øv gjerne på de tingene som treneren mener du må forbedre deg på.
 • Vis gode holdninger overfor, spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere
 • Innrett Deg etter fellesskapets regler
 • Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det
 • Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling
 • Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper
 • Møt forberedt også med tanke på utstyr (vannflasker, leggbeskyttere, drakt, etc.)

Trenere
Trenere i barnefotballen rekrutteres fra foreldregruppen. Trenerne skal følges opp av klubbens barnefotballsjef og på anmodning rapportere til barnefotballsjefen. Ved rekruttering skal treneren kunne fremvise politiattest.

Oppgaver;

 • Gjennomføre treninger etter omfang og retningslinjer i Sportsplanen
 • Treneren skal sette seg inn i og følge retningslinjene som er gitt i Sportsplanen
 • Ta vare på klubbens utstyr i samarbeid med lagleder
 • Trenerne plikter å møte i klubbens trenerforum for barnefotballen 
 • Trenere rapporterer til og diskuterer sportslige forhold med barnefotballsjef

Kompetanse;
Som trener i klubben er det en forventing om minimum av formell kompetanse. Dersom man ikke har det da man blir rekruttert som trener, legger klubben til rette for deltakelse på trenerkurs. Kravet til minimumskompetanse som trener i barnefotballen, er delkurs 1 - NFF Grasrottreneren.

Treneren skal gjøre seg kjent med og utføre sine oppgaver i samsvar med;

Krav til trener;

 • Planlegg alle treninger på forhånd og møt opp i god tid
 • Forsøk i størst mulig grad å utvikle deg selv via kurs og utdanning
 • Erkjenn at spillerne er en mye større ressurs for lagets og egne resultater enn treneren selv 
 • Kjenn dine sterke og svake sider, innse feil og dyrk samarbeidet 
 • Vær tilgjengelig! Ha en åpen og god kommunikasjon med spillerne, slik at alle tør å mene og å tale fritt
 • Få frem spillernes ideer 
 • Sett pris på en diskusjon eller uenighet. Dette betyr at spillerne er engasjerte
 • Samarbeid og uenighet hører sammen 
 • La spillerne få være med på å sette mål og gi retningslinjer for laget 
 • Let etter mulighet for samarbeid
 • Skap forståelse for medansvar mht. utstyr, sportslige resultater, egenutvikling, treningsutbytte, plikter etc. 
 • Kartlegg spillernes individuelle behov
 • Treneren forplikter seg til å lære og følge retningslinjene som er gitt i Sportsplanen

Faktorer som er avgjørende for at treneren skal trives med sin rolle;

 • Trives med barn rundt deg
 • Være positiv - ros fungerer bedre enn ris
 • Oppmuntre, motivere og rettlede spillere som forsøker sitt ytterste
 • Ta deg tid til å lytte og snakke med spillerne
 • Møt presis og godt forberedt til trening
 • Sørg for høy aktivitet på treningen - unngå kødannelser
 • Vær bestemt og rettferdig
 • Vær et forbilde - eksempelets makt er stor