Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Fotballstyret

Fotballstyret velges av Årsmøtet. Det velges 1 leder av fotballstyret, samt 1 nestleder. Utover dette skal det velges ytterligere 4 styremedlemmer. 50 % kjønnsfordeling er å foretrekke. Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen – og kandidatene innstilles i god tid før Årsmøtet av valgkomiteen.

Styreleder:
Som styrets leder kaller man inn de øvrige styremedlemmene til styremøter. Dette gjøres 8 ganger årlig. Hver innkalling skal sendes senest 14 dager før satt møtedato – med innspill til agenda. Den endelige agendaen skal settes minimum 1 uke før møtet finner sted – og revidert agenda utstedes de øvrige styremedlemmene. Som leder av fotballstyret er din fremste oppgave å opptre på vegne av medlemmene, da det er de som har valgt styrelederen på Årsmøtet. Det overordnede ansvaret for klubbens drift hviler på styrelederen. En naturlig del av styrelederen sitt ansvar er rutinemessig oppfølging av klubbens daglige leder. Styret delegerer nødvendig myndighet til ansatt daglig leder, men kontinuerlig oppfølging, kontrollering og evaluering er nødvendig for klubbens drift på lang sikt. I vår klubb skal styret opptre som støttespiller og den viktigste samarbeidspartneren til daglig leder. Styrelederen må opptre i henhold til klubbens forankrede visjon, verdier og mål. Sammen med et samlet styre, er det nødvendig at det underveis i arbeidet etableres delmål på vegne av klubben som blir fremstilt og presentert for daglig leder og øvrige ansatte. Strategiarbeidet i denne forbindelse skal ledes av styrelederen og fremstilles før 1.januar slik at hele klubben er trygge på de oppgaver som utføres for å føre oss nærmere vår visjon – at vårt arbeid er i tråd med vårt verdigrunnlag og at vi sammen jobber mot noen felles mål i andre enden. Styret skal underveis i prosessen evaluere klubbens måloppnåelse.

Nestleder:
Som styrets nestleder skal du opptre som en forlenget arm for styrelederen. Nestlederen skal sette seg grundig i klubbens visjon, mål og verdier for å kunne være den nødvendige rådgiver underveis i prosesser som krever tydelig grad av beslutningskraft fra styret. Utover dette faller det seg naturlig at med styrelederens utstrakte fokus på kontinuerlig strategiarbeid i tråd med klubbens verdigrunnlag – at nestlederen stiller seg disponibel for å følge opp prosjekter som iverksettes for å lykkes med delmålene som settes i henhold til strategiplanen. Nestlederen skal også styre evt. styremøter som styrelederen er forhindret fra å delta på.

Kasserer:
I et valgt styret er det en nødvendighet at det velges en kasserer. Dette for at daglig leder får oppfølging på klubbens inn- og utbetalinger samt bokføring. Kassereren kan også i den grad det anses som nødvendig ha periodevis kontakt bank og skattemyndigheter. Kassereren må påse klubbens økonomi håndteres korrekt i henhold til offentlig lovverkog Årsmøtets beslutning. Innledende budsjettering utføres av daglig leder – men kontrolleres av kasserer.

Styremedlemmer:
Øvrige medlemmer av styret skal bistå styret underveis i det kontinuerlige styrearbeidet. De må også være villige til å påta seg koordineringsansvar av prosjekter og prosesser som klubben iverksetter i henhold til strategiplanen. Dette være seg eksempelvis markeds- og PR-arbeid, samfunns- og verdiarbeid.

Styremøtet:

  • Gjennomføres 8 ganger årlig
  • Styreleder kaller inn minimum 14 dager i forkant
  • Revidert agenda utstedes senest 7 dager i forkant
  • Godkjenning av innkalling og godkjenning av forrige møtereferat er faste punkter på agendaen
  • Referent skal velges på hvert styremøte – fortrinnsvis skal dette være daglig leder, om daglig leder er forhindret fra deltakelse velges et av de øvrige styremedlemmene (ikke styrets leder, nestleder eller kasserer)
  • Møtereferat sendes ut senest 24 timer etter styremøtets slutt

Kompetanse:
Som medlem av klubbens fotballstyret - er det forventet deltakelse og gjennomføring av henholdsvis: