Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Organisasjon

Klubb.png

Holmen IF Fotball er en undergruppe i fleridrettslaget Holmen Idrettsforening. Grupperingen er for spillere, ledere, trenere, foresatte og dommere. Alle gutter og jenter som ønsker å spille fotball - får et tilbud i Holmen IF Fotball. Klubben har lag i alle aldersklasser f.o.m. 6 år t.o.m. M40 på gutte- og herresiden. På jentesiden har har klubben et tilbud for alle i alderen 6 år t.o.m. kvinner senior. I denne klubben er vi opptatt av det skal være rom for at det skal være et tilbud som er tilpasset individets motiv for deltagelse i fotballfamilien - det være seg eksempelvis motiver om en profesjonell tilværelse som fotballspiller, så vel som motiver i form av sosial tilhørighet gjennom fotballhverdagen. Klubben tilbyr- og oppfordrer også foresatte, spillere og trenere til å delta på henholdsvis dommer- og trenerkurs.

Holmen IF Fotball er den naturlige klubben for barn i alderen 6 - 12 år, som geografisk er tilknyttet henholdsvis Mellom-Nes-, Steiner Nesbru- og Hofstad skole. Ungdom i alderen 13 - 16 rekrutteres naturlig fra ungdomsskolene Torstad og Landøya. Dette medfører at i forbindelse med overgangen til ungdomsfotballen blir også spillere fra klubbene Billingstad IF og Hvalstad IL, tilbudt overgang til Holmen IF. 

Klubben krever kontingent av alle sine spillere og medlemmer. Kontingenten er en nødvendighet for at man skal være spilleberettiget for klubben. Innkreving av kontingent skjer en gang i året. Selve prisen på medlemskapet settes på hovedlaget Holmen Idrettsforening sitt årsmøte i mars. Utover kontingent (medlemsskap), blir samtlige avkrevet treningsavgift - gjeldende for sesongen (1.november t.o.m. 31. oktober påfølgende år). For å kunne benytte seg av klubbens trenings- og kamptilbud må både kontingent og treningsavgift være betalt. Fastsettelse av treningsavgiften settes på fotballgruppen sitt årsmøte i mars. 

Klubben sine lag f.o.m. året de fyller 8 år (2.klasse) deltar i det lokale seriespillet som administreres av Oslo Fotballkrets. For 6- og 7-åringene (1. og 2.klasse), deltar de i en egenadministrert serie - kjent som Microserien, der klubben i samarbeid med naboklubbene setter opp et seriespill gjennom sommerhalvåret for alle de yngste.

I klubben er man opptatt av trenerkompetanse. Klubben krever minimum trenerkompetanse av samtlige trenere - differensiert med tanke på aldersgruppen på de man trener. I barnefotballen 6 - 12 år, krever klubben at trenerne gjennomfører delkurs 1 av NFF Grasrottrener-utdanningen. Som trener i ungdomsfotballen, 13 - 19 år må man minimum gjennomføre hele NFF Grasrottrener-utdannelsen i løpet av første kontraktsår (1 sesong). Er man trener for 1.lagene på ungdomssiden er det en forventning om at trenere er i besittelse av UEFA B-lisens. Som trener for klubbens A-lag - kjent som MSA forventes det at treneren har UEFA B-lisens. 

Klubben er semiprofesjonell i den forstand at den daglige driften ivaretas av heltids- og deltidsansatte som er medlemmer av administrasjonen. I ungdomsfotballen er samtlige trenere ansatt på minimum deltid. Med det nevnt, er det vikitig å poengtere at klubben er avhengig av frivilligheten og frivillig innsats for at aktiviteten det tilrettelegges for skal kunne gjennomføres. Samtlige trenere i barnefotballen rekrutteres blant foreldregruppen. Øvrig støtteapparat på alle lag - fra de aller yngste helt til senior er rekruttert på frivillig basis. Basert på dette, skjønner man at klubben er avhengig av at foreldre og øvrige engasjerer seg i klubbhverdagen.

Holmen IF Fotball vektlegger at det skal være en klubbstyrt klubb. Med det som forutsetning for driften, betyr det at det er styret som definerer mål, målsettinger og strategier som er retningsgivende for arbeidet som utføres av de ansatte og de frivillige. Klubbens styre velges på Holmen IF Fotball sitt årsmøte i mars. Kandidatene som blir valgt, innstilles på forhånd av valgkomiteen. Alle medlemmer over 15 år, har stemmerett på årsmøtet. Som medlem av klubbens styre, forventes at de i løpet av første år som styremedlem gjennomfører Fotballederkurs 1.

Styringsverktøyet for klubbens sportslige aktivitet er Sportsplanen. Sportsplanen er utarbeidet i samarbeid og i forståelse med Holmen Idrettsforening - især retningslinjer for spillerutvikling. Samtlige trenere og lagledere skal gjøre seg kjent med innholdet og utføre sitt virke i samsvar med retningslinjene i Sportsplanen.

Serielag 2021 Kjønn Spillere
Gruppe Alder Antall Jente Gutt Jente Gutt Tot.
Veteran 40 + 1 0 1      
Senior 19 + 2 1 1      
Ungdom 13 - 19 22 8 14      
Barn 8 - 12 31 9 22      
Micro 7 ≈10 ≈4 ≈6
Totalt