Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Økonomistyring

1. Økonomisk prinsipp
Fotballgruppen skal ha en sunn økonomi. Holmen IF har en helhetlig plan for økonomistyring. Denne følger hovedprinsippene i retningslinjene fra NIF. Fotballgruppens aktiviteter finansieres i hovedsak gjennom: - Treningsavgifter - Sponsorinntekter - Dugnader - Diverse tilskudd

2. Budsjett
Fotballgruppen utarbeider hvert år et budsjett som legges frem for styret og vedtas på årsmøte hvert år. Administrasjonen utarbeider budsjett på bakgrunn av tidligere års erfaringer og med tanke på kommende års utfordringer.

  • Budsjettet blir utarbeidet i samarbeid av daglig leder og økonomiansvarlig i fotballstyret
  • Treningsavgiftene foreslås på det årlige medlemsmøtet til fotballgruppen 
  • Treningsavgiftene fastsettes på årsmøtet til hovedlaget
  • Klubben skal ha fokus på å utarbeide et realistisk budsjett
  • Kostnadsfokus er noe vi setter i høysetet og har fokus på gjennom hele verdikjeden i klubben
  • Klubben arbeider aktivt på inntektssiden

Budsjettet er fast agenda i styremøtene der de blir gjennomgått med tanke på avvik.

3. Regnskap
Holmen IF bruker resultatføring og idrettens kontoplan, samt øvrige føringer etter god regnskapsskikk. Regnskapet for hele idrettslaget føres av et autorisert regnskapsførerselskap. Månedlige regnskapsrapporter utarbeides av regnskapsfører. Disse gjennomgås av økonomiutvalget og legges frem for fotballstyret.

4. Økonomistyring og kontanthåndtering
Holmen IF sin daglig leder arbeider fortløpende med regnskap og budsjett. Klubben har egne skjemaer vedrørende kontanthåndtering og det er alltid to personer som teller opp og signerer gjeldende skjema. Dette gjennomføres samme dag som aktiviteten. Fotballgruppen benytter i størst mulig grad betalingsterminal for å unngå håndtering av kontanter. Fotballgruppa utbetaler honorar til dommere gjennom nettbank. Kjøp av treningsklær, betaling av dugnader skal skje ved bruk av betalingsterminal. I forbindelse med større begivenheter som turneringer ivaretar daglig leder all håndtering av kontanter. I forbindelse med kiosksalg utleveres en kasse med en viss mengde kontanter fra Økonomiansvarlig i fotballstyret. I tillegg får ansvarlig tilgang til bankterminal for å prøve å unngå å håndtere større mengder kontanter. Når arrangementet (kiosksalget) er over, gjøres kassen opp og overskytende beløp settes inn på fotballgruppens bankkonto. Innkreving av treningsavgifter skje via det system fotballgruppens styre anser som mest effektivt og kostnadsbesparende for klubben.

5. Bankkonto
Fotballgruppens kontoer disponeres av minst 2 personer. Alle bilag blir avkrevd signatur når det gjelder utbetalinger. Kontoene disponeres av daglig leder og styrets leder. Det er alltid to eller flere personer som har innsyn og kontroll på gruppens kontoer. Det benyttes aldri private bankkontoer.

6. Lagkasser
Barnelagene kan ha en «kakeboks» med de få kronene de omsetter i lagleders varetekt gjennom sesongen. Lagleder leverer oppgjøret fra lagets aktivitet når sesongen er slutt til administrasjonen for innføring i Fotballgruppens regnskap. For ungdomsfotballen skal alle inn- og utbetalinger skje via klubbens konto. Mindre beløp til innkjøp av frukt etc kan administreres av laget sin økonomiansvarlig. Lagleder leverer oppgjøret fra lagets aktivitet når sesongen er slutt til administrasjonen for innføring i Fotballgruppens regnskap.

7. Betaling av regninger
Regnskapsfører utfører utbetalinger på vegne av idrettsforeningen. Alle utbetalinger som gjøres av regnskapsfører attesteres av gruppens økonomiansvarlige. Det er kun bemyndigete personer i Fotballgruppa som har myndighet til å kjøpe inn materiell og utstyr på vegne av sportsgruppa. Gjennom fullmaktsmatrise gitt av hovedstyret er dette daglig leder.

8. Lønn/Bilgodtgjørelse/reiseregninger
Regnskapsfører utbetaler lønn, reiseregninger og bilgodtgjørelse til fotballgruppens betalte ansatte. Utbetalingene skjer etter instruks og attestasjon fra daglig leder. Klubben benytter statens satser for reiseregulativ og ved refusjon av reiseutgifter krever vi eget skjema med vedlagte kvitteringer med signatur.

9. Sponsoravtaler
All inngåelse av sponsoravtaler mm. skjer i regi av daglig leder, evt. hovedlagets styret. Det enkelte lag har anledning til å inngå egne sponsoravtaler innen visse rammer. Mandat til slike avtaler gis skriftlig av fotballstyret. Avtaler skal gjøres skriftlig og kvalitetssikres-/godkjennes av fotballstyret.

10. Økonomisk ansvar
Styret i klubben har det hele og fulle økonomiske ansvaret til enhver tid. Det er styret eller de som styret gir fullmakt til som kan inngå avtale på vegne av klubben.
I Holmen IF er det daglig leder og styreleder som har prokura og signaturrett. Styret i klubben informeres fortløpende. Øvrige kontrakter med samarbeidspartnere etc. har daglig leder og leder forstyret fullmakt til å signere på klubbens vegne.

11. Fond
Det er mange barn og unge i vårt område som ikke kan delta på ordinær fotballaktivitet fordi familien er hardt presset økonomisk. Med bakgrunn i dette ble det i 2020 opprettet et fond for vanskeligstilte. Vårt mål er å få med alle som ønsker å spille fotball, og økonomisk vanskeligstilte oppfordres til å sende en søknad om støtte til fotballstyret@holmenif.no 

Holmen IF Fotball la i 2020 på 100 kr ekstra, som en frivillig sum, på treningsavgiften som sendes ut til våre medlemmer. Dette er øremerket til fondet.