Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Administrasjonen

Daglig leder:
Daglig leder skal lede klubben slik at klubbens visjoner, verdier og mål styrkes – og påse at klubben driftes på et vis som sprer trygghet og sikkerhet blant dets medlemmer og ansatte. Dette for å sikre klubbens eksistens år for år. Daglig leder sin nærmeste overordnede er klubbens valgte fotballstyre. Utover fast, skriftlig rapport på styremøtene (8 ganger årlig) rapporterer daglig leder til styreleder. Daglig ledelse av klubben skal sikre hver eneste driftstekniske detalj. Utfordringer eller problemer av større art som krever sterkere grad av beslutning(er), forelegges fotballstyret. Ressurser av menneskelig og materiell art forvaltes av daglig leder. Vedkommende skal lede klubben i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter og beslutninger fattet av styret. I samarbeid med styret skal daglig leder fastsette mål og strategier av nødvendig grad – for så å etterkomme målene og strategiene fastsatt for sikre effektiv drift og ledelse. Alt med det mål for øyet at mål og strategier innfris som en følge av nødvendig og god ledelse. Daglig leder ansvarliggjøres for at styret blir forelagt alle saker av prinsipiell art, samt saker av økonomisk eller sportslig betydning. Daglig leder er pliktet til å orientere styret om eventuelle ytre faktorer som kan påvirke klubbens posisjon, stilling eller utvikling. Daglig leder er tildelt fullmakt fra styret til å inngå avtaler som påvirker klubbens drift positivt. Avtaler av strategisk art skal legges frem for styret. Klubbens konti disponeres av daglig leder ved at vedkommende signerer utbetalinger opp til kr. 20.000,-. Utbetalinger som overstiger denne summen signerer daglig leder sammen med styreleder.

Kompetanse:

Sportssjef:
Sportssjefen skal ivareta deler av driftsansvaret i klubben, videreutvikle tilleggsaktiviteter i form av fotballskoler, turneringer, samt påse kvalitetsstandard i klubbens virksomhet. Sportssjef sin nærmeste overordnede er klubbens valgte fotballstyre. Sportssjef skal følge opp, bistå i planlegging, påse riktig spillerlogistikk og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben, sammen med sportskoordinator, barnefotballsjef og rekrutteringsansvarlig.

Ansvar:

Kompetanse:

Administrativ leder:
Klubbens administrative leder skal sikre vesentlige driftstekniske oppgaver for å sikre god aktivitet i klubben året rundt på alle nivåer.

Ansvar:

Kompetanse:

Sportskoordinator (Bredde- og jentefotballsjef)
Sportskoordinator vil jobbe tett med sportssjef og øvrige ansatte i klubbadministrasjonen. Sportskoordinator er ansvarlig for segmentene bredde- og jentefotball, og sørger for nødvendig oppfølging av lagene, gjennom å bistå i planlegging, påse riktig spillerlogistikk og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben i alderen 13 – 19 år. Sportskoordinator har hovedansvaret for arrangementer og media-/markedsansvarlig på sosiale medier. Sportskoordinatoren er en sportslig medarbeider som skal bistå sportssjef med administrativt arbeid og klubbdrift.

Ansvar:

 • Sportslig ansvarlig for klubbens arrangement
 • Være et kontaktpunkt for lagledere til bistand av praktiske spørsmål knyttet til klubbdrift
 • Media- / markedsansvarlig på sosiale medier
 • Etablering av internshipsystem og oppfølging av praksisstudenter
 • Sikre korrekt lagspåmelding
 • Sesongplanlegging i samråd med trenere
  • Utarbeidelse av års-, periode-, mnd-, uke- og øktplan
 • Trenerveileder
  • Oppfølging på feltet
 • Sikre at nødvendig sportslig tilbud gis i henhold til klubbens Sportsplan
 • Lage periodeplaner for enkeltspillere som skal hospitere – i henhold til klubbens retningslinjer om hospitering
 • Sikre at nødvendige spillerutviklingstiltak blir utført i henhold til klubbens Sportsplan
 • Rekruttering av trenere og utvikling av disse
 • Avholde minimum 4 trenerforum i året for segmentene bredde- og jentefotball
 • Påse at samtlige lag profilerer klubbens samarbeidspartnere i henhold til gjeldende avtaler
 • Bidra til ro og orden internt på lagene
 • Utforme og følge opp klubbens strategiplaner sammen med sportssjef
 • Forholde seg til de beslutninger foretatt av sportslig utvalg, sportssjef og fotballstyret
 • Rapporterer til klubbens sportssjef
Kompetanse:

Barnefotballsjef:
Barnefotballsjefen skal følge opp, bistå i planlegging og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben som tilhører barnesegmentet i alderen 6 – 12 år.

Ansvar:

 • Sikre korrekt lagspåmelding
 • Sesongplanlegging i samråd med lagets trener
 • Avholde minimum 4 trenerforum for trenerne i barnefotballen sammen med sportssjef årlig
 • Bidra til trenerutvikling og økt forståelse for god spillerutvikling og mestringsopplevelser blant trenerne
 • Være et aktivt medlem av klubbens sportslige utvalg
 • Forholde seg til de beslutninger foretatt av sportslig utvalg, sportssjef og fotballstyret
 • Bidra til ro og orden internt på lagene
 • Barnefotballsjef rapporterer til klubbens sportssjef
 • Utarbeidelse og revidering av klubbens planverk sammen med sportssjef
 • Revidering og oppdatering av øvelsesbank barnefotball
Kompetanse:

Sportslig ansvarlig Holmenakademiet:
Sportslig ansvarlig på Holmenakademiet er overordnet all sportslig rettet aktivitet i akademisammenheng.

Ansvar:

Kompetanse:

Kvalitetsklubbansvarlig:
Kvalitetsklubb er et konsept som er retningsgivende for alt utviklingsarbeid som gjøres i klubbene og i samarbeidet mellom klubb og forbund. Kvalitetsklubbkonseptet er en av fotballgruppen sine viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med klubbene. Klubbene jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppføling er dette tiltaket tildelt fotballgruppens sportssjefen.

Hensikten med å etablere denne rollen er å sikre klubbens fokus og kvalitet på de grunnleggende oppgavene som ligger i konseptet. Når man skal etablere nye maler, planer og jobbe med utviklingsprosesser over tid samtidig som man skal drifte aktiviteten i klubben krever dette at noen holder overordnet oversikt. I prosessen med å bli kvalitetsklubb har man tett oppfølging av krets. Som kvalitetsklubb gjelder rutiner for oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, planene og drive aktivitet med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet, og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens ansatte, aktive, medlemmer og frivillige.

Ansvar:

 • Kunnskap om konseptet og pådriver for å kommunisere hva NFF legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis
 • Kontaktperson mot krets og forbund
 • Følge opp de standarder som er satt i system med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding
Kompetanse: