Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Administrasjonen

Daglig leder:
Daglig leder skal lede klubben slik at klubbens visjoner, verdier og mål styrkes – og påse at klubben driftes på et vis som sprer trygghet og sikkerhet blant dets medlemmer og ansatte. Dette for å sikre klubbens eksistens år for år. Daglig leder sin nærmeste overordnede er klubbens valgte fotballstyre. Utover fast, skriftlig rapport på styremøtene (8 ganger årlig) rapporterer daglig leder til styreleder. Daglig ledelse av klubben skal sikre hver eneste driftstekniske detalj. Utfordringer eller problemer av større art som krever sterkere grad av beslutning(er), forelegges fotballstyret. Ressurser av menneskelig og materiell art forvaltes av daglig leder. Vedkommende skal lede klubben i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter og beslutninger fattet av styret. I samarbeid med styret skal daglig leder fastsette mål og strategier av nødvendig grad – for så å etterkomme målene og strategiene fastsatt for sikre effektiv drift og ledelse. Alt med det mål for øyet at mål og strategier innfris som en følge av nødvendig og god ledelse. Daglig leder ansvarliggjøres for at styret blir forelagt alle saker av prinsipiell art, samt saker av økonomisk eller sportslig betydning. Daglig leder er pliktet til å orientere styret om eventuelle ytre faktorer som kan påvirke klubbens posisjon, stilling eller utvikling. Daglig leder er tildelt fullmakt fra styret til å inngå avtaler som påvirker klubbens drift positivt. Avtaler av strategisk art skal legges frem for styret. Klubbens konti disponeres av daglig leder ved at vedkommende signerer utbetalinger opp til kr. 20.000,-. Utbetalinger som overstiger denne summen signerer daglig leder sammen med styreleder.

Kompetanse:

Administrativ leder:
Klubbens administrative leder skal sikre vesentlige driftstekniske oppgaver for å sikre god aktivitet i klubben året rundt på alle nivåer.

Ansvar:

Kompetanse:

Utviklingsleder:
Utviklingslederen skal ivareta deler av driftsansvaret i klubben, videreutvikle tilleggsaktiviteter i form av eksempelvis fotballskoler turneringer, samt påse kvalitetsstandard i klubbens virksomhet

Ansvar:

Kompetanse:

Elitefotballsjef:
Elitekoordinatoren skal følge opp, bistå i planlegging, påse riktig spillerlogistikk og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben som tilhører elitesegmentet i alderen 12 – 19 år.

Ansvar:

 • Sikre korrekt lagspåmelding
 • Påse at nødvendig materiell er tilgjengelig for aktivitet
 • Sesongplanlegging i samråd med lagets trener
 • Godkjenne hver treningskamp
 • Godkjenne hver turneringsaktivitet i henhold til de fastsatte begrensningene om løpende kostnader pr. lag
 • Godkjenne enhver spillerovergang til klubb
 • Bistå på treningsfeltet:
  -12, 14 og 16 partallsuker
  -13, 15 og 19 oddetallsuker
 • Lage periodeplaner for enkeltspillere som skal hospitere – i henhold til klubbens retningslinjer om hospitering
 • Individuelle utviklingssamtaler med spillere som tilfaller hospiteringskategorien
 • Sikre at nødvendige spillerutviklingstiltak blir utført i henhold til klubbens Sportsplan
 • Rekruttering av elitetrenere og utvikling av disse
 • Avholde minimum 6 trenerforum i året
 • Påse at samtlige lag profilerer klubbens samarbeidspartnere i henhold til gjeldende avtaler
 • Være et aktivt medlem av klubbens sportslige utvalg
 • Forholde seg til de beslutninger foretatt av sportslig utvalg, daglig leder og Fotballstyret
 • Bidra til ro og orden internt på lagene
 • Avholde et felles spiller- og foreldremøte i januar hvor det redegjøres for klubbens spillerutviklingsmodell og prinsippene bak modellen
Kompetanse:
Breddefotballsjef:
Breddefotballsjefen skal følge opp, bistå i planlegging, påse riktig spillerlogistikk og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben som tilhører breddesegmentet i alderen 13 – 19 år.

Ansvar:

 • Sikre korrekt lagspåmelding
 • Påse at nødvendig materiell er tilgjengelig for aktivitet
 • Sesongplanlegging i samråd med lagets trener
 • Godkjenne enhver spillerovergang til klubb
 • Treneroppfølging på feltet:
  -12, 14 og 16 partallsuker
  -13, 15 og 19 oddetallsuker
 • Rapportere til elitekoordinatoren dersom det er spillere som bør få muligheten til utfordringer innenfor elitesegmentet
 • Sikre at nødvendig sportslig tilbud gis i henhold til klubbens Sportsplan
 • Rekruttering av breddetrenere og utvikling av disse
 • Avholde minimum 4 trenerforum i året
 • Påse at samtlige lag profilerer klubbens samarbeidspartnere i henhold til gjeldende avtaler
 • Avholde minimum 2 medarbeidersamtaler med trenerne årlig
 • Innrapportering i henhold til standardisert mal 8 ganger årlig til daglig leder
Kompetanse:

Jentefotballsjef:
Jentefotballsjefen skal følge opp, bistå i planlegging, påse riktig spillerlogistikk og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben som tilhører jentesegmentet i alderen 13 – 19 år.

Ansvar:

 • Sikre korrekt lagspåmelding
 • Påse at nødvendig materiell er tilgjengelig for aktivitet
 • Sesongplanlegging i samråd med lagets trener
 • Godkjenne enhver spillerovergang til klubb
 • Treneroppfølging på feltet:
  -12, 14 og 16 partallsuker
  -13, 15 og 19 oddetallsuker
 • Rapportere til elitekoordinatoren dersom det er spillere som bør få muligheten til utfordringer innenfor elitesegmentet
 • Sikre at nødvendig sportslig tilbud gis i henhold til klubbens Sportsplan
 • Rekruttering av jentetrenere og utvikling av disse
 • Avholde minimum 6 trenerforum i året
 • Påse at samtlige lag profilerer klubbens samarbeidspartnere i henhold til gjeldende avtaler
 • Avholde minimum 2 medarbeidersamtaler med trenerne årlig
 • Innrapportering i henhold til standardisert mal 8 ganger årlig til daglig leder
 • Være et aktivt medlem av klubbens sportslige utvalg
 • Forholde seg til de beslutninger foretatt av sportslig utvalg, daglig leder og Fotballstyret
 • Bidra til ro og orden internt på lagene
 • Lede samarbeidsprosjekter med andre klubber
 • Utarbeide en 5 årsplan for jentesatsning i Holmen IF Fotball i henhold til klubbens langsiktige strategi
 • Lage periodeplaner for enkeltspillere som skal hospitere – i henhold til klubbens retningslinjer om hospitering
 • Individuelle utviklingssamtaler med spillere som tilfaller hospiteringskategorien
 • Sikre at nødvendige spillerutviklingstiltak blir utført i henhold til klubbens Sportsplan

Barnefotballsjef:
Barnefotballsjefen skal følge opp, bistå i planlegging og sørge for god tilrettelegging av det sportslige tilbudet for samtlige spillere i klubben som tilhører barnesegmentet i alderen 7 – 12 år.

Oppgaver:

 • Sikre korrekt lagspåmelding
 • Påse at nødvendig materiell er tilgjengelig for aktivitet
 • Sesongplanlegging i samråd med lagets trener
 • Godkjenne enhver spillerovergang til klubb
 • Avholde et sesongstartmøte med hvert trinn (individuelt)
 • Bidra til trenerutvikling og økt forståelse for god spillerutvikling og mestringsopplevelser blant trenerne
 • Avholde 2 trenerutviklingsforum årlig
 • Være et aktivt medlem av klubbens sportslige utvalg
 • Forholde seg til de beslutninger foretatt av sportslig utvalg, daglig leder og Fotballstyret
 • Bidra til ro og orden internt på lagene
 • Innrapportering i henhold til standardisert mal 8 ganger årlig til daglig leder
 • Utarbeide et videotek online for å forenkle hverdagen til trenerne i planleggingen av barnas aktivitet
Kompetanse:

Sportslig ansvarlig Holmenakademiet:
Sportslig ansvarlig på Holmenakademiet er overordnet all sportslig rettet aktivitet i akademisammenheng.

Kompetanse: