Grasrotandelen.jpg

nfflogo.jpg

NFFOslo.jpg

Kvalitetsklubb.png

Fairplay.jpg

Tine%20Fotballskole.jpg

Klubbh%E5ndbok_kolonne.jpg

Klubbhistorie_banner.jpg

Ungdomsfotball

Ungdomsfotball.jpg

Generelt
På trinnene i ungdomsfotballen gis det differensierte tilbud, basert på ferdighetsnivå, holdninger og interesse. Dette gjør seg også synlig i kamphverdagen hvor hvert av lagene i seriespill er sammensatt av spillere som innehar forholdsvis tilsvarende ferdighetsnivå. Spillere fra Hvalstad og Billingstad tilbys ved overgang til ungdomsfotball en klubbovergang, da deres respektive klubber ikke tilbyr et ungdomsfotballtilbud. I ungdomsfotballen vil Holmen i seriespill etterstrebe å ha;

 • Minimum 1 lag på hvert alderstrinn i 1.divisjon
 • Minimum 1 lag på hvert alderstrinn i 2.divisjon
 • Minimum 1 lag på hvert alderstrinn i 3.divisjon

Det er viktig at spillerne sikres mest mulig spilletid også i disse årsklassene. Hver enkelt spiller skal trene og spille der en hører hjemme ferdighetsmessig. Dette medfører at det er rom for individuell utvikling, som over tid vil føre til en viss flyt i mellom de respektive lagene på hvert alderstrinn. Denne flyten synliggjøres gjennom eksempelvis hospitering som et virkemiddel, eller permanent opp- eller nedflytning av spillere mellom lagene.

Gjennom første året i ungdomsfotballen (13) skal samtlige spillere tilbys like mange faste treningsaktiviteter. Antall treningsaktiviteter tilbudt skal være enten 3- eller 4 økter ukentlig. Det etterstrebes at trinnene trener samtidig - altså på samme tidspunkt, på samme bane minimum 75 % av treningsuken - så langt arenakapasitet og seriespill-frekvens tillater det.

Alder Karakteristikker og kjennetegn

13

- Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
- Spillerne er svært rettferdighetsbevisste
- Noen har kraftig lengdevekst
- Spillerne blir prestasjonsbevisste
- Motorikken er i god utvikling
- Holdninger blir lett skapt
- Konsentrasjonsevnen er i god utvikling
- Spillerne er ærgjerrige og lærenemme
- Kreativiteten er i god utvikling
- Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte

14

- Store forskjeller i fysisk og mental utvikling 
- Spillerne er svært rettferdighetsbevisste 
- Noen har kraftig lengdevekst 
- Spillerne blir prestasjonsbevisste 
- Motorikken er i god utvikling 
- Holdninger blir lett skapt 
- Konsentrasjonsevnen er i god utvikling 
- Spillerne er ærgjerrige og lærenemme 
- Kreativiteten er i god utvikling 
- Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte

15

- Ekstrem vekstperiode
- Sterke sosiale behov
- Gutter utvikler større muskulatur enn jentene
- Sterk vekst av kretsløpsorganene
- Kreativitet i sterk utvikling
- Koordinasjonsevnen i fin utvikling
- Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling
- Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker 
- Sjenert, tøff utad, aggressiv

16

- Ekstrem vekstperiode
- Sterke sosiale behov 
- Gutter utvikler større muskulatur enn jentene 
- Sterk vekst av kretsløpsorganene 
- Kreativitet i sterk utvikling 
- Koordinasjonsevnen i fin utvikling 
- Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling 
- Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker 
- Sjenert, tøff utad, aggressiv

Alder: 13 år
Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen. Gutter og jenter er delt på dette trinnet. Fra og med november året spillerne fyller 12 iverksettes ungdomsfotballaktiviteten med en treningsperiode, etterfulgt av at spillerne for blir fordelt i treningsgrupper som vil utgjøre stammen i de lagene som blir påmeldt til seriespill. Gjennom den første treningsperioden skal trenerne foruten å avdekke daværende ferdighetsnivå, også avdekke spillernes holdninger og motivasjon knyttet til fotballaktiviteten. Et viktig virkemiddel her er spillerheftet spillerne skal fylle ut før første trening. Spillerheftet fylles ut elektronisk, og sendes til lagets trenere - slik at trenerne kan bruke det aktivt som en del av en førstevurdering av spilleren. Spillerheftet skal også senere trekkes frem underveis i sesongen, slik at trener og spiller sammen kan gå gjennom svarene spilleren gav på de konkrete spørsmålene i november under en av de to obligatoriske spillersamtalene treneren skal gjennomføre.

Spillform: 9er - NFF Oslo tilbyr også 7er som spillform i denne aldersklassen.
Anbefalt antall pr. lagsenhet: 16 (9er), 10 (7er)
Antall treninger ukentlig: 3-4

Seriespill jenter:
Veiledende påmelding i 3 divisjoner. Laget meldes på i den divisjonen klubben mener laget bør spille. 
Det spilles enkel vår-sesong, før det settes opp nye avdelinger for høst-sesongen basert på resultater fra vår-sesongen. Gjelder for 1. og 2.divisjon. 3.divisjon inndeles i avdelinger etter kretsstyrets bestemmelser. 
Seriespill gutter:
Veiledende påmelding i 5 divisjoner. Laget meldes på i den divisjonen klubben mener laget bør spille. Det spilles enkel vår-sesong, før det settes opp nye avdelinger for høst-sesongen basert på resultater fra vår-sesongen. Gjelder for 1. og 2.divisjon. 3. - 5. divisjon inndeles i avdelinger etter kretsstyrets bestemmelser. 

Nivået laget meldes på i, vil få stor betydning for videre spill i ungdomsfotballen (14-19 år).

Alder: 14 år
Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen. Gutter og jenter er delt på dette trinnet. Treningsgruppene definerer grunnlaget for påmelding til seriespill.

Spillform: 11er
Spillere pr. lagsenhet: Maksimalt 18
Antall treninger ukentlig: 3-4

Seriespill jenter
Seriespill gutter

Alder: 15 år
Dette er spesialisert fotballaktivitet for aldersgruppen. Gutter og jenter er delt på dette trinnet. Treningsgruppene definerer grunnlaget for påmelding til seriespill.

Spillform: 11er
Spillere pr. lagsenhet: Maksimalt 18
Antall treninger ukentlig: 3-4

Seriespill jenter
Seriespill gutter

Alder: 16 år
Dette er spesialisert fotballaktivitet for gutter i denne aldersgruppen. Jenter vil ikke ha et eget tilbud avgrenset til alderstrinnet, da J.16 ikke har et eget seriespill tilbud i Oslo Fotballkrets. Treningsgruppene, samt resultater fra forrige sesong definerer grunnlaget for påmelding til seriespill, da man sesongen før har vært gjennom en kvalifisering til Interkrets (nivå 1 - 16) og 1.divisjon (nivå 2 - 16).

Spillform: 11er
Spillere pr. lagsenhet: Maksimalt 18
Antall treninger ukentlig: 2-5

Seriespill jenter
Seriespill gutter

Alder: 17 - 19 år / 16 - 19 år
Dette er spesialisert fotballaktivitet for  gutter i aldersgruppen 17, 18 og 19 år. For jentene er det spesialisert fotballaktivitet i aldersgruppen 16, 17, 18 og 19 år. Lagenes totale ambisjoner og spillerne sitt daværende ferdighetsnivå er avgjørende for nivået man meldes på til i seriespill. Guttene kvalifiserer seg gjennom lagets resultater sesongen tidligere til enten spill i Interkrets A (nivå 1), Interkrets B (nivå 2), 1.divisjon (nivå 3) eller 2.divisjon (nivå 4). For jentene sitt vedkommende er ikke tidligere resultater avgjørende for hvilket nivå de blir oppnevnt til i seriespill.

Spillform: 11er
Spillere pr. lagsenhet: Maksimalt 18
Antall treninger ukentlig: 1-5

Seriespill jenter
Seriespill gutter

Turneringer
Definisjon; obligatoriske kamper utenfor seriespill

Hvert lag i ungdomsfotballen oppfordres til deltakelse i minimum 2 turneringer utenfor seriespill årlig. Valg av turnering og tidspunkt gjøres i forbindelse med årsplanleggingen av hovedtrener og det respektive støtteapparat i samråd med hovedtrener sin nærmeste overordnede (sportssjef eller sportskoordinator). Turneringsdeltakelse i utlandet aksepteres, så sant det kan vises til et hensiktsmessig reiseopplegg og at det er kostnadsmessig forsvarlig med tanke på enkeltlagenes totale årsbudsjett. Ved turneringsdeltakelse utenfor Norden må laget få en autorisasjon for deltakelse som utstedes av kretsen. Søknadsskjema fylles ut og oversendes fotballgruppens sportssjef i god tid før avreise. Sportssjef sender så søknaden til korrekt kontaktpunkt hos kretsen. Det er kun fotballgruppens sportssjef som sender søknad til kretsen om autorisasjon for deltakelse.

Hospitering
Definisjon; flytte spillere opp 1 eller flere alderstrinn

I Holmen IF Fotball anser vi hospitering som et tiltak for de spillerne med spesielt gode fotballferdigheter på hvert alderstrinn, og det er et virkemiddel som skal bidra til å gi disse spillerne utfordringer på deres eget nivå, slik at de kan utøve sin idrett i sitt nærmiljø samtidig med at de får muligheten til å utvikle seg. Vi mener hospitering som virkemiddel i trenings- og kamphverdagen er et preventivt tiltak mot frafall til andre klubber.

I tillegg til:
En spiller som vurderes i toppsjiktet i sin gruppe, hospiterer til gruppen over. Spilleren deltar på trening med begge grupper.

Retningslinjer:

 • Hospitering er i utgangspunktet et ekstratilbud som kommer i tillegg til trening og kamper på eget alderstrinn
 • Kun spillere som er modne nok med hensyn til holdninger, motivasjon, oppførsel og ferdigheter er aktuelle for hospiteringsordningen
 • All hospitering av spillere skal kun skje etter nøye vurdering og samtaler mellom spiller, foreldre, trenere og sportssjef/sportskoordinator
 • Klubben vil tilby hospitering til det nivået klubben mener er rett for hver enkelt spiller
 • Ved spørsmål om hospitering så skal trenere og lagledere på de to aktuelle alderstrinnene jobbe sammen og strebe etter å finne løsninger slik at spillerens interesser og sportslige utvikling blir ivaretatt
 • Hospiteringsordningen gjelder kun inn mot lag i ungdomsfotballen, dvs. fra 13 år; spillere fra årgangene 11 og 12 år kan hospitere inn i 13 år hvis det er spillere som viser ekstreme fotballferdigheter

Permanent oppflytting
Definisjon; flytte spiller opp 1 eller flere alderstrinn og utelukkende utøve den organiserte fotballaktiviteten med spillere som er eldre, enn seg selv

En spiller som vurderes så god at spilleren vil være jevnlig i startelleveren på laget spilleren har hospitert med, bør flyttes permanent til ny gruppe. Spilleren følger alle aktiviteter i ny gruppe.

Retningslinjer:

 • Oppflytting til lag i aldersklassen over kan gjennomføres i alderen 13-19 år. Spillere fra årgangene 11 og 12 år kan flyttes inn i 13 år hvis det er spillere som viser ekstreme fotballferdigheter
 • Sportssjef/sportskoordinator skal informeres av trener i gruppen hvor spilleren evt. skal flyttes opp fra om hvem som er aktuelle og sportssjef/sportskoordinator har det endelige beslutningsmandatet
 • Trener skal innkalle spillere og foreldre for å informere om hva som kreves og hvilke konsekvenser dette medfører. Det kan ha både minus- og plussider med permanent oppflytting, og disse skal belyses i samtalene. Signalene til spiller skal være helt klare om hva som kreves
 • Dersom en spiller ikke ønsker å flytte opp, skal hospitering fortsette etter retningslinjene
 • Trener og sportssjef/sportskoordinator skal ha jevnlige samtaler med spiller for å følge opp utvikling/trivsel. Dersom det er ting som ikke fungerer, kan det være aktuelt å flytte spiller ned i egen klasse og tilbake til hospiteringsordning

Spillere som er flyttet permanent, vil kunne delta i både treninger og kamper med gruppen man tidligere tilhørte, dersom dette er hensiktsmessig. 

Lån av spillere
Definisjon; når lag må låne spillere fra andre lagsenheter for å kunne gjennomføre oppsatt kampaktivitet

Retningslinjer:

 • Når det må lånes spillere grunnet skader etc., skal spiller(e) fortrinnsvis lånes fra andre Holmen lag i samme årsklasse, eller så kan spillere ”lånes opp” fra årsklassen under. Dette skal i så fall være spillere som viser stor vilje og har ferdighetsnivå til å spille opp i eldre årsklasser
 • Må et lag låne spillere, må lagledelsen på forhånd ta kontakt med avgivende lags trener for å få godkjenning om hvilke spillere som kan lånes. Lån av spillere skal ikke gå på bekostning av basislag i serie eller cuper. Trenerne må fordele belastningen blant spillerne
 • Det skal etterstrebes størst mulig fleksibilitet fra alle parter
Treningsaktivitet
Definisjon; hvordan trener spillere i Holmen IF Fotball
 
Grunnprinsipp;
Hver enkelt spiller skal trene og spille der spilleren hører hjemme ferdighetsmessig.
 
Generelt;
I Holmen IF vektlegger vi ferdighetsutvikling for våre spillere. Vi mener det gjøres best ved å legge til rette aktiviteten slik at hver enkelt spiller får oppleve følelsen av mestring så ofte som mulig. Trenerne har derfor et særskilt ansvar for å tilrettelegge treningen slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i stil med spillerens ferdigheter. Det skal ikke være slik at kun de med høyest ferdigheter, opplever mestring og det å lykkes. Treningen skal fortrinnsvis organiseres med øvelser slik at spillere med relativt likt ferdighetsnivå, øver sammen. Gjennom dette vil vi sikre raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivåer. Dette er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon. Gjennom en slik differensiert aktivitet kan vi tilpasse utfordringer og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at spilleren både opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser (jf. ”Flytsonemodellen”). På denne måten ønsker vår klubb å bidra til at spillerne i ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig. Dette innebærer at trenerne i valg av øvelse, påser at spillere med tilsvarende ferdighetsnivå øver sammen underveis i treningen.

Som trener skal du jevnlig gi spillerne tibakemeldinger. Virkemiddelet med tilbakemeldingen er at de skal oppleves motiverende og stimulerende hos spilleren. Gjennom virkemiddelet opplever vi det fordelaktig med positiv forsterkning, og at treneren er lærings- og prestasjonsorientert når vedkommende gir tilbakemeldinger. Målet er å bevisstgjøre spillerne, slik at det skapes et grunnlag for at spillerne selv tar eierskap til egen utvikling. Treneren bør variere tilbakemeldingsform mellom teknikkene feedback og feedforward - altså fryse spillet og å gi løpende tilbakemeldinger, og å snakke til enkeltspillere, deler av laget og hele laget.

Dette danner grunnlaget for hvordan våre trenere i ungdomsfotball jobber på treningene. Generelt for ungdomsfotballen gjelder det fortsatt å ha mye ballkontakt for hver enkelt spiller. I tillegg er det viktig å ofte sette spillerne i situasjoner hvor de både må foreta et handlingsvalg og en handling, ofte synliggjort i læringsøyemed som spill - motspill / trekk - mottrekk. For trenerne er det derfor viktig å konstruere øvingsbilder for spillerne, og deretter la de få mange repetisjoner for å automatisere sine handlingsvalg i de gitte spillsituasjoner.

Rollekrav:

Rollekrav%20Holmen%20IF%20Fotball%2011er.png

Gjennom dette så sier vi ikke at hver spiller får tildelt en rolle i en alder av 12 år, men at spilleren målrettet skal ha anledning til å utvikle ferdigheter tilpasset en posisjon, spilleren vil føle seg mest komfortabel i. Selve prosessen med synliggjøring av rollekrav og bidrag til utvikling er et treneransvar. Utøveransvaret er å sette seg inn i hvilke ferdigheter de ulike rollekravene utfordrer. Gjennom denne tilnærmingen så vil spilleren utvikle taktiske, tekniske og fysiske egenskaper i takt med treningshverdagen. Først i alderen 14 finner vi det hensiktsmessig å tydeliggjøre hvilken rolle hver spiller har utviklet gode forutsetninger og egenskaper til å bekle.

Prioriteringer;

 • Mest mulig spilletid
 • All fysisk trening, styrke, kondisjon og spenst - utføres i spillsituasjon og kamplike situasjoner
 • Utvikle en rollebeskrivelse av hver posisjon på banen og hva den innebærer
 • Rolletrening skal vektlegges i større grad i treningsarbeidet
 • Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet. Vi ønsker å utvikle spillere som har gode ferdigheter og som kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press. Spillere som evner å ta hurtige avgjørelser i de ulike spillfasene, både med og uten ball.
 • Generell teknikk trening er fremdeles viktig i treningsarbeidet. Kan gjøres via isolerte øvelser, men aller helst i spill
 • Vektlegg betydningen av en god førsteberøring både teknisk og taktisk
 • Mer fokusering på individuelle og relasjonelle ferdigheter, det vil si øving av handling og handlingsvalg ut fra situasjon på banen
 • Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp
 • Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet. Spillere som tør influere både i kamp og trening
 • Fotball skal være gøy. Positivitet og ros er sentrale nøkkelord
 • Svært viktig å få spillerne til å være opptatt av å løse oppgaven fremfor det å være resultatorientert
 • Ofte vil det vise seg at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre årsklassene. Den som er sterk i duellene, kan sparke langt og løpe fort, vinner som regel kampene mot mer tekniske, men fysisk svakere spillere. Dette gir oss klare holdepunkter:
  • Vi må ikke være for opptatt av resultater
  • Vi må gi ferdighetstreningen tid og muligheter - og ha tålmodighet til å la den utvikle seg.
  • Vårt arbeid skal være utviklingsorientert
Spillestil;
Vi ønsker å spille en attraktiv fotball som gjør at hver enkelt spiller får mange ballberøringer og involveringer. Vi tar utgangspunkt i et ønske om et ballbesittende grunnspill, med utgangspunkt i frispilling fra keeper via forsvarsleddet. Med den holdningen får vi involvert mange av lagets spillere i den tidlige fasen av angrepsoppbyggingen. Til tross for at ballbesittelse og frispilling bakfra er et soleklart holdepunkt, må også spillerne oppmuntres til egen kreativitet og lekenhet i angrepsfasen for å stimulere nærteknikk og individuelle tankeprosesser underveis i spillets gang. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å ha ballen - når vi derimot ikke er i besittelse av den, skal vi på mest virkningsfulle måte klare å gjenerobre den for nok en gang å kunne angripe. Hurtig omstilling er derfor et sentralt moment for våre spillere for å kunne vinne igjen ball så tidlig som mulig etter balltap. I situasjoner der hurtig gjenvinning åpenbart ikke er enkelt (eksempelvis ved utspill fra motstanderens keeper), så skal vi opptre med et soneorientert forsvarsspill. For oss er samhandling defensivt, like viktig som samhandling offensivt. Det vil si at hele laget forsvarer seg når man har tapt ballen. Våre spillere skal utvikle gode 1v1-ferdigheter offensivt, så vel som defensivt.
 
Spillerutvikling;
Gjennom vårt utviklingsorienterte arbeid- og tilbud ønsker vi å produsere spillere som;
 • Tar ansvar, viser initiativ og bestemmer spillet både på trening og i kamp
 • Har gode ferdigheter og kan arbeide raskt med ballen i trange situasjoner under press
 • Evner å ta hurtige avgjørelser med og uten ball
 • Er aggressive og oppofrende i spillestilen
 • Har de rette holdninger til så vel trening som kamp
 • Tar ansvar for egen utvikling. Kommer for å trene, ikke bli trent

Krav til spillere;

 • Delta på alle treninger som er planlagt så langt det lar seg gjøre
 • Gi beskjed til trener/lagleder dersom du ikke kan komme (trening og kamp)
 • Delta aktivt i treningssammenheng. Ikke bare være tilstede
 • Lytt til den informasjon som blir gitt til enhver tid
 • Øv gjerne på de tingene som treneren mener du må forbedre deg på
 • Vis gode holdninger overfor spillere, ledere, trenere, dommere og motstandere
 • Innrett deg etter fellesskapets regler
 • Vær miljøskapende selv også. Ikke forvent at alle andre skal være det
 • Møt på alle treninger og kamp med en positiv innstilling
 • Møt alltid tidsnok til alle treninger og kamper
 • Møt forberedt også med tanke på utstyr (vannflasker, leggbeskyttere, drakt etc.)

Tilbud til spillere;

 • 14 år; Dommerkurs (obligatorisk)
 • 16 år; Trenerkurs
 • 16 år; Lederkurs

Trenere
Definisjon; klubbens ansatte person som ivaretar laget og spillernes utvikling sportslig og sosialt underveis i aktiviteten

Ansettelse;
Før avtale om eventuelt trenerengasjement inngås skal kandidaten bevisstgjørese og orienteres om klubbens visjon, mål og verdier - samt settes inn i klubbens sportsplan. Sportssjef og sportskoordinator er ansvarlig for ansettelser av trenere i ungdomsfotballen, både på gutte- og jentesiden. Ved eventuell avtaleinngåelse skal følgende være kartlagt;

 • Vandel (politiattest)
 • Formell kompetanse
 • Egen spillerbakgrunn
 • Alder

Samtlige ansettelser godkjennes av fotballgruppens sportssjef, før trenerkontrakt signeres.

Trenere i ungdomsfotballen forplikter seg til å ha gjennomført trenerkurset NFF Grasrottreneren. Dersom kompetansekravet ikke er oppfylt ved en eventuell førstegangs avtaleinngåelse skal treneren i løpet av 1 kalenderår ha gjennomført Grasrottrener-kurset, for å gjøre seg aktuell for en eventuell forlengelse av treneravtalen utover år 1. Videre legger klubben tilrette for utdannede tiltak både internt og eksternt.

Treneren skal gjøre seg kjent med og utføre sine oppgaver i samsvar med;

Sesonggjennomføring:

 • Utarbeide årsplan i samarbeid med sin overordnede (sportssjef eller sportskoordinator)
 • Utarbeide periodeplaner i samarbeid med sin overordnede
 • Utarbeide og kunne dokumenter øktplaner for gjennomføring av lagets aktivitet
 • 12 - 19; Minimum 2 spillersamtaler årlig med sine spillere
 • Opptre som kampleder for laget i seriespill og turneringer
 • Bidra til tett dialog med lagleder og lagets øvrige støtteapparat underveis i sesong
 • Føre treningsoppmøte
 • Sørge for at laget har god opptreden både på og utenfor banen
 • Sørge for at laget har god materiellkontroll
 • Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer slik som f.eks. diabetes, astma, epilepsi o.l. og sette seg inn i hvilken oppfølging disse spillerne krever
 • Stille på klubbens trenerforum
 • Innstille seg på at klubbens kompetansekrav for trenere skal innfris

Ønsket kompetanse (personlig egnethet kan veie opp for eventuell manglende kompetanse):